Bemiddeling in Familiezaken

Bemiddeling is een manier om tot een regeling of tot afspraken in familieconflicten te komen. Jullie zitten hierbij zelf rond de tafel, onderhandelen zelf en beslissen alles zelf. Indien jullie dit wensen, kunnen de gemaakte afspraken door ons in een overeenkomst worden opgenomen. Deze kunnen jullie door een rechter laten homologeren, zodat het de kracht van een vonnis krijgt. Het kan gaan om regelingen bij het apart gaan wonen voor gehuwden of (wettelijk) samenwonenden, een ouderschapsplan, een aanpassing van een bestaande regeling of afspraken in andere familiale conflicten (generatieconflicten, broer-zus, …).

Dat klinkt mooi, zeggen mensen dikwijls, maar wij komen niet overeen en met de andere valt er niet te praten. Natuurlijk gaan familiale conflicten gepaard met allerlei gevoelens van ontgoocheling, verdriet, woede, angst, … waardoor het moeilijk met elkaar praten is. Als bemiddelaar hebben we oog en begrip voor emoties, zonder dat er dieper op wordt ingegaan. We helpen jullie emoties een plaats te geven zodat jullie weloverwogen tot afspraken kunnen komen.

Manieren om tot regelingen te komen en trajectbemiddeling

We geloven dat een goede start bepalend is om tot een goede afspraken te komen. Daarom bieden we de mogelijkheid om samen of apart op gesprek te komen om alle nodige informatie op een rijtje te zetten zodat jullie bewust kunnen kiezen hoe jullie het conflict willen aanpakken. Bijvoorbeeld:

– Wat moeten we allemaal regelen om met onderlinge toestemming te kunnen scheiden? Wat moeten we rond de kinderen afspreken?

– Op welke manier kunnen we tot regelingen of afspraken komen? Wat houdt bemiddeling precies in? Welke andere mogelijkheden of oplossingswegen bestaan er om tot afspraken te komen?

– Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende oplossingswegen in jullie situatie?

Het begeleiden van mensen tot een weloverwogen keuze wat betreft de aanpak van hun conflict of de oplossingsweg, noemen we trajectbemiddeling.

Bemiddelaars

Er zijn verschillende soorten bemiddelaars. Ze hebben allemaal dezelfde opleiding bemiddeling gevolgd, maar hebben andere expertises en pakken de onderhandelingen anders aan door hun vooropleiding en werkervaringen. Een overzicht van de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars vind je op www.cfm-fbc.be/nl. Als gezinstherapeut-bemiddelaar hebben we een ruime ervaring van werken met ouders en kinderen in scheiding, generatieconflicten of andere familiale conflicten. Dit combineren we met een sterke juridische kennis.

Verloop bemiddeling

Indien jullie kiezen om via ons aan een regeling te werken, starten we na het kennismakingsgesprek de bemiddeling met het ondertekenen van een bemiddelingsprotocol. Het is dan onze taak om een context te creëren waarin jullie samen een oplossing voor jullie meningsverschil kunnen vinden. Wij structuren het gesprek, grijpen in als emoties de bovenhand nemen en helpen jullie aan elkaar te zeggen wat jullie belangrijk vinden. We zorgen ervoor dat jullie op gelijke voet kunnen onderhandelen, dat de ene niet meer te zeggen heeft dan de andere. Zelf zullen we nooit partij kiezen of zeggen wie volgens ons gelijk heeft.

Afhankelijk van de situatie worden de te bespreken onderwerpen (of meningsverschillen) opgelijst. We bieden jullie per item volledige en verstaanbare informatie over wat moet, kan en mag. Nadien brengen we in beeld wat elk van jullie belangrijk vindt in verband met deze onderwerpen. Deze belangen gebruiken we als criteria bij het zoeken naar een regeling of oplossing.

Bijvoorbeeld vragen we aan mama wat zij belangrijk vindt (bijvoorbeeld in de verblijfsregeling voor de kinderen) en aan papa wat hij belangrijk vindt. We vragen jullie ook wat jullie denken dat voor de kinderen belangrijk is. Al deze elementen vormen eigenlijk de criteria waaraan een verblijfsregeling moet voldoen om voor jullie gezin te werken. Op basis van deze criteria zetten we alle mogelijkheden op een rijtje en helpen we jullie nadenken over de voor- en nadelen.

Eenmaal de afspraken overeengekomen, kunnen deze door ons in een juridisch correcte overeenkomst worden gegoten. Deze kunnen jullie laten homologeren in de rechtbank. De rechter neemt de overeenkomst dan op in een vonnis, zodat de afspraken nageleefd moeten worden.

Het aantal gesprekken is afhankelijk van de te regelen zaken en jullie tempo. Doorgaans plannen we tweewekelijks gesprekken van anderhalf uur. Indien mogelijk werken we met “huiswerkopdrachten” om zo het aantal gesprekken te beperken.

Bemiddeling is vrijwillig en kan te allen tijden worden stopgezet. De inhoud van bemiddelingsgesprekken is confidentieel. Indien een bemiddeling niet slaagt, blijven alle alternatieve oplossingswegen mogelijk.

Kostprijs bemiddeling:
    Individueel gesprek (1u): 100 euro*
    Gezamelijk gesprek (1u30): 160 euro*
    Opmaak akte: 100 euro/uur*
                    * contant te betalen
    akte doorgaans 300 euro, indien afwijking wordt dit voorafgaandelijk besproken

Vixconsult_gebouw

Lijn einde tekst